EGAT Internship Program รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรารอบที่ 2/2563

EGAR เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับโครงการ EGAT Internship Program ให้กับน้องๆ ที่สนใจฝึกงานในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563

โดยเป็นการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาฝึกงาน กฟผ. ในปี 2563 (รอบที่ 2/2563) น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

วัตถุประสงค์:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.

 

ระยะเวลาฝึกงาน

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิ และสถานที่ฝึกงานเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

 

โดยสามารถดูรายละเอียดการแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานกฟผ. 2563 ผ่านระบบนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. (EGAT Internship Program) ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

www.egat.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ