กฟผ.ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ พร้อมเข้าทำงานหลังเรียนจบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ

โดยมีทุนการศึกษากว่า 10 ทุนให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขา รวมถึงคุณวุฒิบริหารธุรกิจ สาขาการเงินด้วยเช่นกัน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษาที่จะได้รับ:

– ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 ทุน

– ค่าสนับสนุนการศึกษา จำนวน 126,500 บาท

– เข้าร่วมงานกับกฟผ. หลังสำเร็จการศึกษา

– ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

โดยผู้ที่ได้รับทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าปฏิบัติงานตามสำนักงานที่ทาง กฝผ. ได้กำหนดตามตารางด้านบน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติตามสาขาวิชาที่กําหนด

– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25

– มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นผลการทดสอบประเภทส่วนบุคคล (Personal) หรือเป็นผลการทดสอบในนามสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น

– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน ยกเว้นกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

– สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) หรือไม่มีภาระผูกพันทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบแสดงความประสงค์ขอรับทุนฯ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป

– สําเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่ระบุสาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

– สําเนาผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นผลการทดสอบประเภทส่วนบุคคล (Personal) หรือเป็นผลการทดสอบในนามสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น

– เรียงความ (Statement of Purpose) ประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

 

วิธีการสมัคร:

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 มีนาคม 2563 โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะที่ท่านศึกษาอยู่หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง http://egat.co.th/recruit/studentscholarship.html โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่อีเมล์ [email protected] 

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

www.egat.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ