ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ที่สนใจ

โดยเป็นทุนที่มีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านยุโรปศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 2 ทุน มูลค่าเงินทุนละ 60,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ/หรือศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย

– เอกสารประวัติย่อ

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้วิจัยทั้งหมด ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

โปรดติดต่อฝ่ายวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล: uthaipan.p@chula.ac.th

โทร: 0 2218 3923

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ