ม.เชียงใหม่เปิดคอร์สออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ให้เรียนฟรีแล้ววันนี้!!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดคอร์สออนไลน์หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)” ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนออนไลน์ผ่าน Thai MOOC โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์สดังกล่าวสอนโดยอาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกําหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 70 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

– เข้าเรียนครบทั้งหมด 8 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วยไม่น่อยกว่าร้อยละ 70

– ได้ผลการประเมินการเรียนรู้ร่วมทุกบทเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ เมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ