ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย สนับสนุนโดยมูลนิธิโทเร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินทุนที่ให้จะให้การทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี

สนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน

บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้วโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ :

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815

Fax : 02 644 8134

(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ