ทุนการศึกษาป.ตรี – ป.โท ที่ Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2018

Erasmus University เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาจากต่างชาติ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาที่มอบโดยกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ซึ่งทุนการศึกษานี้มอบให้ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 5000 ยูโร (ประมาณ 192,000 บาท) ซึ่งจะได้รับในปีแรกของการศึกษา โดยแบ่งจ่ายเป็นสองครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน 2018 และเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนค่าเล่าเรียน แต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในขั้นตอนการทำวีซ่า (ค่าครองชีพ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

-สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) และ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Operational Research Bachelor International Economics and Business Economics)

-หลักสูตร Double degree BSc² ในเศรษฐมิติและเศรษฐศาสตร์ (Econometrics/Economics)

ปริญญาโท

-สาขา การบัญชี การตรวจสอบ และการควบคุม ( Accounting, Auditing, and Control)

-สาขา เศรษฐมิติและวิทยาการจัดการ (Econometrics and Management Science)

-สาขา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Economics and Business)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติอยู่ในกลุ่ม EEA

-ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนที่สถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน

-เลือกเรียนหลักสูตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) และ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Operational Research Bachelor International Economics and Business Economics)

-หลักสูตร Double degree BSc² ในเศรษฐมิติและเศรษฐศาสตร์

หรือเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรด้านล่าง ดังนี้

-สาขา การบัญชี การตรวจสอบและการควบคุม ( Accounting, Auditing, and Control)

-สาขา เศรษฐมิติและวิทยาการจัดการ (Econometrics and Management Science)

-สาขา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Economics and Business)

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกรดเฉลี่ยสุดท้ายอย่างน้อย 8.5 (หรือเทียบเท่า) อยู่ในระดับคะแนน 1-10 ระหว่างการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายถึง

-ปริญญาตรีคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-ปริญญาโทคือ การศึกษาระดับปริญญาตรีในก่อนหน้านี้

-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

-ผู้สมัครต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการขอรับทุนเพื่อโอกาสในการศึกษาต่อที่ Erasmus School of Economics พร้อมทั้งแนบรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก) เพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนที่เหลือด้วยตนเองได้ รวมถึงค่าครองชีพและค่าประกันสุขภาพ

-สำหรับผู้สมัครที่สนใจในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเข้ารับการทดสอบทางคณิตศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 2561

-ต้องสมัครวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยวีซ่าประกอบด้วย การโอนค่าเล่าเรียนที่จำเป็น ค่าครองชีพ ค่าตรวจคนเข้าเมือง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการทดสอบการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีเข้าเรียนที่ Erasmus School of Law นักศึกษาทุกคนต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับคล่องแคล่ว

– คะแนน IELTS เท่ากับ 7.0 หรือคะแนน TOEFL เท่ากับ 94 (Internet-based)

-นักศึกษาท่านใดที่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษในปีแรกหรือปีที่สองของระดับการศึกษา ให้แนบหลักฐานยืนยัน โดยไม่จำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-ระยะเวลาการสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

-เอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

-หนังสือแนะนำตัว (Personal statement)

-เอกสารทางการเงิน (Financial document)

-ใบรับรองผลการเรียน

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eur.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ