ทุนการศึกษาไอเฟล เรียนต่อ ป.โท – ป.เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2018

โอกาสในการเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสมาถึงแล้วค่ะ สำหรับโครงการทุนไอเฟลที่มอบให้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในการเข้าเรียนที่สถาบันประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนไอเฟลเริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 โดยวัตถุประสงค์หลักคือต้องการสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และดึงดูดนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก สำหรับหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมให้ในส่วนของค่าเล่าเรียน ดังนั้นสถาบันการศึกษามีสิทธิ์เสนอทางเลือกในส่วนของเงื่อนไขทางการเงิน ส่วนค่าลงทะเบียนเรียนในสถาบันของรัฐได้รับการยกเว้นอยู่แล้วสำหรับนักเรียนทุน

ปริญญาโท : จะได้รับเงินเดือนเดือนละ 1181 ยูโร (ประมาณ 45,000บาท) นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้สมัครอาจได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับค่าที่พักอาศัย

ปริญญาเอก : จะได้รับเงินเป็นจำนวน 1400 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 54,000 บาท) ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งอาจได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับค่าที่พักอาศัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

-สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-รัฐศาสตร์และกฏหมาย

-การบริหาร การจัดการและเศรษฐศาสตร์

 

ระยะเวลาการให้ทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ดังนี้

-12 เดือนสำหรับระดับ M2

-24 เดือนสำหรับระดับ M1

-36 เดือนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

หากผู้ได้รับทุน ประสงค์จะเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน จะต้องระบุความประสงค์ในใบสมัครอย่างชัดเจน ทุนไอเฟลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เกิน 2 เดือนสำหรับการเรียนภาษา แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนภาษาดังกล่าว

 

ระยะเวลาการให้ทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ดังนี้

ครอบคลุมการเรียนระดับปริญญาเอกสูงสุด 10 เดือน การเรียนภาษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาทำได้กรณีที่เป็นด้านกฏหมายเท่านั้น โดยต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในใบสมัคร

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นักศึกษาด้านกฏหมายอาจแบ่งรับทุนเป็น 2-3 ช่วง ในระยะเวลาของหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงละ 3-4 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแค่รอบเดียวเท่านั้น

สถาบันการศึกษาที่ยื่นเรื่องทุน จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหลักสูตร การฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับหรือการฝึกอบรมนอกประเทศฝรั่งเศสภายใต้หลักสูตรจะไม่รวมอยู่ในโครงการทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ต้องไม่ถือสัญชาติฝรั่งเศส หรือถือสองสัญชาติแล้วมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นฝรั่งเศสไม่สามารถสมัครได้

-อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาโท

-อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก

-สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับทุนไอเฟล ผ่านสถาบันการศึกษาเท่านั้น

-พิจารณาผู้สมัครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกๆ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอทุนไอเฟลผ่านสถาบันการศึกษาเท่านั้น

ปิดรับเอกสาร : 12 มกราคม 2561

ประกาศผลทุน : วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.campusfrance.org/fr/eiffel

 

ปิดรับสมัคร:

12 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand , Campus France – Programme Eiffel

– หน่วยงาน Campus France ปารีส เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและการติดตามนักเรียนทุนตลอดระยะเวลาของโครงการ คุณสามารถติดต่อ Campus France ปารีสได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ