กทม. รับสมัครนักเรียนม. 6 เรียนต่อป.ตรี ภายใต้ “โครงการทุนเอราวัณ” จำนวน 100 ทุน

กรุงเทพมหานครรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 ทุน 

สามารถสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนด โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบมหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  บิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่สมัครขอรับทุน

2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคะแนน เฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้อง เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

3. กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดอื่น ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อย กว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากําหนด

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นําที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา

6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทํางานให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับ บุคคลอื่นใด เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว

8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร

9. มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT5 หรือคะแนนการทดสอบอื่น ประจําปีการศึกษา2562 ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครทุน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารประกอบการรับสมัครอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ ชั้น 1 สํานักการศึกษา ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าใช้จ่ายในการสมัครที่ผู้สมัครได้ชําระก่อนการได้รับการคัดเลือก เป็นผู้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถขอเบิกจ่ายกับกรุงเทพมหานครได้

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bangkok.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ