ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต-นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ จำนวน 30 ทุน

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา

จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษาเพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในปีการศึกษา 2562 บริษัทฯ กําหนดให้ทุนการศึกษา จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท โดยจะมอบให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษาผู้ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education)

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. มีความประพฤติเรียบร้อย

5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

6. สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่กอง/งานกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้

2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนข้อความบรรยาย ความจําเป็นและสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษานี้

3. แนบรูปถ่ายจํานวน 1 รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา

4. แนบใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง และหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา

5. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ระบุในข้อ 4 ผ่านคณะ/สํานักวิชา และสถาบัน อุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่

 

ปิดรับสมัคร:

สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นพร้อมใบสมัคร ให้สํานักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการคัดเลือก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaiedunews.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ