ด่วน!! กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน หมดเขต 7 ธันวาคม 2561

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy” จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 15,000 ต่อเดือน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน) โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

-มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการต่างประเทศในระดับที่เหมาะสม

-มีทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ อาทิ Microsoft Office และการบริหารจัดการเว็บไซต์

-มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ ใฝ่รู้  และพัฒนาตนเอง

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครต้องรับรอง “สำเนาถูกต้อง” บนเอกสารทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตนเงอ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นๆ ทางไปรษณีย์มายัง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ  443  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ