ข่าวดี!! สนง.การต่างประเทศ กรุงเทพฯ ให้ทุนเยาวชนไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เกาหลี จีน ญี่ปุ่น

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562” โดยโครงการนี้มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และเป็นการเปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองในต่างประเทศ (ชั้นประหยัด) ตลอดจนที่พัก อาหาร ค่าพาหนะในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในต่างประเทศตามโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 5-11 วัน (ขึ้นอยู่กับเมืองที่ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมโครงการ) ในเมืองต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติผู้สมัครจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดโดยละเอียดได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารที่ใช้ยื่นในวันตรวจคุณสมบัติ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กำหนด

-ผลการสอบ HSK / TOPIK (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางเว็บไซต์สำนักงานการต่างประเทศเท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iad.bangkok.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ