เตรียมตัวให้พร้อม!! สมัครทุนรัฐบาลไต้หวันเต็มจำนวน ต่อตรี-โท-เอก พร้อมมีเงินเดือนสนับสนุน

ข่าวดีสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันมาแล้ว!! กับทุนเรียนต่อที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน รวม 20-25 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวันในด้าน Thailand 4.0

โดยทุนที่จะเปิดรับสมัครในช่วงต้นปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 

 

1. ทุนกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019: 15 ทุน

มูลค่าทุน: ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี: เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 15,960 บาท)

2. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก: เดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 21,280 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน:

1. ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี

2. ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี

ผู้มีสิทธิสมัคร: ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019: ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม: tafs.mofa.gov.tw

 

2. ทุนกระทรวงเทคโนโลยี

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019: 2 ทุน

มูลค่าทุน: เดือนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 31,920 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน: 2-3 ปี

ผู้มีสิทธิสมัคร: นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019: ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม: taiwanscholarship.moe.gov.tw

 

3. ทุน ICDF

จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019: 5 ทุน

มูลค่าทุน: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าทีพัก ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี: เดือนละ 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 12,768 บาท)

2. นักศึกษาระดับปริญญาโท: เดือนละ15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 15,960 บาท)

3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก: เดือนละ 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 18,088 บาท)

ระยะเวลาการรับทุน: 

1. ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี

2. ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี

3. ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี

ผู้มีสิทธิสมัคร: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนภาคภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019: ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.icdf.org.tw

 

ที่มา:  roc-taiwan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ