กรมยุโรป เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปี 2562

กรมยุโรป เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปี 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรปละประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (เงินที่ได้รับไม่เกิน 15,000 ต่อเดือน)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน) โดยมีเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การต่างประเทศ การเมือง ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศในระดับที่เหมาะสม

4. มีทักษะและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Infographic waznysugunsianas Website

5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกบริการ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ

– สําเนาบัตรประชาชน

– เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ 2.1

ทั้งนี้ ให้รับรอง “สําเนาถูกต้อง” ใน (สําเนาเอกสารทุกฉบับ) พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ กํากับไว้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือพบภายหลังว่าผู้สมัครปกปิดความจริงอันพึงต้องแจ้งโดยสุจริต จะถือว่า ขาดคุณสมบัติทันที

การรับสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอันพึงต้องแจ้ง โดยสุจริต อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

– ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

วิธีการสมัคร:

1. รับใบสมัครจากจากเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/europetouch

2. กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน

3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายังกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. พร้อมหลักฐานประกอบ

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ