ประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ปี 2562 ชิงรางวัลสูงสุด 1 แสนบาท

โอกาสร่วมแสดงผลงานด้านศิลปะ สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล

 

 

ประเภทและขนาด:

ประเภทของผลงานศิลปกรรมและขนาดของผลงานศิลปกรรมผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิด และเทคนิคอิสระทุกประเภท มีขนาดกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบ และฐาน

 

การส่งผลงานเข้าประกวด:

– ศิลปินสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2546)

– ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทุกระดับ

– ศิลปินสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งแทนได้ โดยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินผู้ส่งผลงาน และผู้ได้รับมอบฉันทะให้นำผลงานมาส่งแทนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน

– กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ หรือผลงานที่มีการติดตั้ง ศิลปินต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและต้องติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อย และแนบหรือเขียนอธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจนมาพร้อมกับใบสมัคร โดยศิลปินจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่รับผลงานกำหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับผลงานสามารถพิจารณาคัดผลงานดังกล่าว “ออก” ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 จะต้องมีความมั่นคง มีโครงสร้างที่แข็งแรงและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่จัดแสดง การติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดเก็บ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานไปแสดงฯ ณ ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลงาน

– ศิลปินที่ส่งผลงานจะได้รับสูจิบัตรการแสดงฯ ท่านละ 1 เล่ม สามารถมารับด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยมีกำหนดการรับสูจิบัตร ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่การแสดงนิทรรศการฯ

– ทั้งนี้หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินที่เซ็นชื่อกำกับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

กำหนดเวลา:

การส่งผลงานและการคัดเลือกตัดสิน

– เปิดรับผลงาน วันจันทร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

– ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– การคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– ประกาศผลการตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทาง FB: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY หรือ www.art-centre.su.ac.th

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” 1 รางวัล (Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล 100,000 บาท

– รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล 70,000 บาท

– รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ (Special Awards) และเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาท (จำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)

*หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

 

ติดตามสอบถาม:

– โทร. 0-2849-7522 (สำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน)

– 09-5174-9159 / 0-3427-3301 (หอศิลป์สนามจันทร์)

– FB : Art Centre, Silpakorn University

– Line : @su.artcentre

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ