เรียนฟรี!! คอร์สออนไลน์ “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา” จากจุฬาฯ สมัครได้แล้ววันนี้

รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา (FOOD-WATER-ENERGY NEXUS) จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา และแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5-18 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2561

-รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา (FOOD-WATER-ENERGY NEXUS) มีทั้งสิ้น 7 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

2. เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา และแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัด และประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา – Ph.D. Environmental Eng., INSA Toulouse

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ฟรี ได้ที่ mooc.chula.ac.th/courses/cumooc-18

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ