เรียนรู้ภาษาอังกฤษ: คำกริยาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal and Informal)

ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ (Formal English) เป็นภาษาสุภาพใช้ถ้อยคำสละสลวยขณะเดียวกันก็สือความหมายชัดเจน  เราจะพบภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการได้ในประกาศจากทางราชการ ตำราวิชาการ หนังสือพิมพ์ บทความ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ (Informal English) ก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการคือ อาจมีการใช้แสลงที่รู้จักกันทั่วไปหรือรู้จักกันเฉพาะกลุ่ม

มาดูกันว่า คำกริยาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal and Informal) ในภาษาอังกฤษ จะมีคำว่าอะไรบ้าง และใช้อย่างไรในประโยค…

 

 1. Ask – Enquire

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: The interviewer asked me about my future plans.

ทางการ: The interviewer enquired me about my future plans.

 

2. Ask for – Request

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: You can ask for a free copy of the leaflet.

ทางการ: You can request a free copy of the leaflet

 

3. Book – Reserve

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: I’d like to book a table for three for eight o’clock.

ทางการ: I’d like to reserve a table for three for eight o’clock.

 

4. Check – Verify

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: I’ll leave you to check whether these claims are true.

ทางการ: I’ll leave you to verify whether these claims are true.

 

 

5. Get – Receive

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: We got a warm welcome from our hosts.

ทางการ: We received a warm welcome from our hosts.

 

6. Give – Provide

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: The hospital has a commitment to give the best possible medical care.

ทางการ: The hospital has a commitment to provide the best possible medical care.

 

7. Help – Assist

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: We are looking for people who would be willing to help in the group’s work.

ทางการ: We are looking for people who would be willing to assist in the group’s work.

 

8. Need – Request

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: She need permission to film at the White House

ทางการ: She requests permission to film at the White House

 

9. Say sorry – Apologise

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: Go and say sorry to her.

ทางการ: Go and apologize to her.

 

10. Say hello to – Give my regards to

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: Well, say hello to your wife and children.

ทางการ: Well, give my regards to your wife and children.

 

11. Tell – Inform

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: The leaflet tells customers about healthy eating.

ทางการ: The leaflet informs customers about healthy eating.

 

12. Choose – Select

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: He hasn’t been chosen for the team.

ทางการ: He hasn’t been selected for the team.

 

13. Begin/Start – Commence

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: Once that is completed, the major construction work will begin.

ทางการ: Once that is completed, the major construction work will commence.

 

14. Let – Allow

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: She didn’t let me to live with my kids.

ทางการ: She didn’t allow me to live with my kids.

 

15. Promise – Assure

ตัวอย่างประโยค

ไม่ทางการ: “I can promise you of that”, he said.

ทางการ: “I can assure you of that”,  he said.

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ