แบบเรียนออนไลน์ฟรี! UNIVERSAL DESIGN จากมน. สำหรับทุกคนที่สนใจ!

งานออกแบบถือเป็นหนึ่งในแขนงของศิลปะที่คนในยุคนี้ให้ความสำคัญ การออกแบบไม่เพียงช่วยทำให้เรามีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม แต่รวมถึงฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนแต่ไม่มีเวลา แบบเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC นี้น่าจะเป็นประโยชน์และตอบทุกโจทย์การเรียนรู้

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN) คือการศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งาน ความต้องการ และลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในแขนงต่างๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและความเสมอภาคการใช้งานของคน ทุกกลุ่มวัย เพศและสภาพทางกายภาพได้

 

 

เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจในการศึกษาสาขานี้เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียเงินมีวัตถุประสงค์คือ

– ผู้เรียน สามารถอธิบายหลักการและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design

– ผู้เรียนสามารถอธิบายและจำแนกลักษณะและประเภทของความพิการ ข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมและความต้องการในการใช้เครื่องช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Devices)การใช้พื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่สาธารณะ เครื่องเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ที่มีความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรมได้

– ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสรรสร้างให้เหมาะสมกับผู้ที่มีลักษณะหรือข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 04 ชั่วโมง 12 นาที)

– เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัยที่สนใจ

– เกณฑ์การวัดผล: เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมในบทเรียนแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

และเนื่องจากเป็นการเรียนด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ ทำให้คุณสามารถจัดตารางได้ง่ายตามสะดวก ใครสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: thaimooc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ