เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตรแจกให้ ในหัวข้อ “การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่”

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์มานำเสนอในหัวข้อ การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur) บทเรียนที่เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเรียนฟรีได้แล้ววันนี้

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา rmutt004

-เริ่มเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2018 จนถึง 30 กันยายน 2018

-จำนวนชั่วโมงเรียน 1.30 – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

-โดยผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

-อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการใหม่

-มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจลักษณะการดําเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

-มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและบัญชี

-มีความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ

-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in rmutt004 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ