University of Surrey มอบทุนป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ

University of Surrey มหาวิทยาลัยในอังกฤษ มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมอบทุนสนับสนุนในระดับปริญญาโท ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มูลค่า £5,000 สำหรับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ของ UK หรือเทียบเท่า (ประมาณ 173,000 บาท)

-มูลค่า £2,500 สำหรับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 (2: 1) ของ UK หรือเทียบเท่า (ประมาณ 86,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราต่างประเทศ และเป็นผู้ที่สนับสนุนทุนด้วยตนเอง

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 (2: 1)

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าเรียนปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์กายภาพ จะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.surrey.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ