GDH 559 ร่วมกับอพวช จัดการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 คว้าเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

ใครชอบเรื่องราวแนววิทยาศาสตร์และอยากลองสร้างเรื่องราวของตัวเอง พร้อมลุ้นทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพมาทางนี้!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

 

 

ประเภการประกวด

ประเภทเยาวชน

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

– ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา

*หมายเหตุ: ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

 

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และ ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

– คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดระยะเวลา

– หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

– ประกาศผลการตัดสิน จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทาง www.nsm.or.th

 

รางวัลการประกวด

ประเภทเยาวชน

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลพิเศษสาหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน รางวัลละ 2,000 บาท

*หมายเหตุ : ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (อพวช.) 02 577 9999 ต่อ 1472

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ