Georg Forster Research Fellowship ทุนวิจัย 6-24 เดือนที่เยอรมนี พร้อมเงินเดือน 1 แสนบาท

Georg Forster Research Fellowship เป็นวิจัยสำหรับนักวิจัยในระดับปริญญาเอก (PhD) ที่มีประสบการณ์การด้านวิจัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนทำวิจัยระยะเวลาตั้งแต่ 6-24 เดือน ที่สถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินเดือน เดือนละ 2,650 ยูโร (ประมาณ 100,000 บาท)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนสนับสนุนเงินเดือน €2,650 (ประมาณ 100,000 บาท) นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 ปีที่ผ่านมา) และทุนมูลค่า  €3,150 (ประมาณ 122,000 บาท) สหรับนักวิจัยมากประสบการณ์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเสร็จสมบูรณ์ภายใน 12 ปีที่ผ่านมา)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

วิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังจะจบการศึกษา หรือเป็นผู้จบปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางวิชาการ (Ph.D./ C.Sc./เทียบเท่า) ภายใน 4 ปีนับก่อนวันยื่นคำขอ

-ผู้สมัครจะต้องส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่มีผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนที่วิทยานิพนธ์จะเสร็จสมบูรณ์

-สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เคยได้รับการทบทวนตามมาตรฐานสากลและพิมพ์ลงในวารสารและ / หรือเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง www.humboldt-foundation.de/web/start.html

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.humboldt-foundation.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ