ห้ามพลาด!! ​ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศในระดับป.โท

​ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่สถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สำหรับรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา

-Accounting

-Finance

-Artificial Intelligence

-Cyber Security

-MBA

-Data Analytics/Data Science

-Business Analytics

-Computer Science / Software Engineering / Computer Engineering

-Financial Engineering

-IT Architecture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ประเภทที่ 1 – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาการศึกษาคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

-ประเภทที่ 2 – สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

-ประเภทที่ 3 – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความประสงค์สมัครรับทุน แต่ยังไม่ได้ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-ผู้สมัครทุนประเภทที่ 3 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

-มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

-สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียน MBA ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

-เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่ต้องการสมัคร

-มีสุขภาพสมบูรณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

-เรซูเม่

-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี

-ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL , IELTS และ GMAT ผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

-สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2018 ที่ www.ghbank.co.th ในหัวข้อ “ทุนการศึกษา”

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

โทร. 026459000 ต่อ 1069,1267,6986

www.ghbank.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ