Simmons College แจกทุน Gilbert and Marcia Kotzen เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

ทุน Gilbert and Marcia Kotzen Scholarships เป็นทุนสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาที่มาเรียนในสาขาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัย Simmons

ทุนนี้ถือเป็นทุนที่มีเกียรติที่สุดจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาต่อต่างประเทศ การวิจัยเชิงวิชาการและความกระตือรือร้น (ความอยากรู้อยากเห็น) ทางปัญญา

มหาวิทยาลัย Simmons ก่อตั้งในปี 1899 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหญิงล้วน มุ่งเน้นการศึกษาระดับปริญญาตรี และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนสหศึกษาที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเมือง Boston รัฐ Massachusetts

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียมภาคบังคับ ค่าที่พักและค่าอาหาร

ทุนประจำปีจำนวน $3,000 (ประมาณ 100,000 บาท) สนับสนุนในส่วนของการศึกษาต่อต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น ค่าเล่าเรียนในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนและทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยทางมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

– มีผลคะแนนการสอบมาตรฐาน ACT มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คะแนน ผลการสอบ SAT มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 คะแนน (หรือมีผลการสอบ SAT – CR+M มากกว่าหรือเท่ากับ 1250 คะแนน) โดยควรมีผลคะแนน SAT ในแต่ละส่วนอย่างน้อย 600 คะแนน

-ผู้ที่มาจากประเทศซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนน TOEFL SAT หรือ ACT

-GPA 3.3 ขึ้นไป

-ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ขั้นสูงในช่วงหรือก่อนปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมปลาย

-ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (AP) หลักสูตรนานาชาติ (IB) ตามที่มีอยู่ในระบบมัธยมปลาย

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน : ส่วนตอบคำถามสั้นๆและเขียนเรียงความ ผู้สมัครต้องอัพโหลดข้อมูลและส่งไปที่อีเมลล์ ugadm@simmons.edu โดยระบุหัวเรื่องว่า “Kotzen Application” ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม

ในแต่ละหน้าของเอกสาร ผู้สมัครควรระบุชื่อ-สกุล และวันเดือนปีเกิดด้วย

ตอบคำถาม (ไม่เกิน 250 คำ): คุณมีวิธีจัดสรรทุนประจำปีจำนวน $3000 อย่างไร (สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น ค่าเล่าเรียนในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนและทุนสนับสนุนการวิจัย )

การเขียนเรียงความ  (ไม่เกิน 500 คำ) ภายใต้หัวข้อ วิธีใดที่ผู้หญิงจะสามารถเปลี่ยนโลกในปัจจุบันนี้ได้ดีที่สุด

การสัมภาษณ์: การคัดเลือกรอบสุดท้ายในการพิจารณาให้ทุน จะมีการสัมภาษณ์ภายในมหาวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์

 

ปิดรับสมัคร:

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ผู้สมัครต้องส่งทั้งใบสมัครขอรับทุนและใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.simmons.edu

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ