GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานและอยากเพิ่มประสบการณ์ความเก่งรอด้าน ห้ามพลาด!!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รายละเอียดการฝึกงาน:

– รอบที่จะทำการเปิดรับสมัครครั้งนี้ คือรอบฝึกงานที่ 2/2563

– นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2563

(**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– ระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป,โท,เอก ทั้งสถาบันการศึกษาใน-ต่างประเทศ

– สาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจ/หรือในสาขาวิชาใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ

– ผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือพิจารณาตามความเหมาะสม หากเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา)

– สามารถฝึกปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 เดือน

 

สวัสดิการ:

– ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท/8ชั่วโมง

– ปฐมนิเทศศึกษาดูงาน สทอภ.

– หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

 

วิธีสมัคร:

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 

– ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563

– คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 2-17 เมษายน 2563 (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก)

– ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

 

เอกสารประกอบ:

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบระบบสมัครฝึกงานมีดังนี้

– ไฟล์ จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา สแกนรูปแบบ .pdf

– ไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

– ไฟล์ เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)

– ไฟล์ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร

– 0861672248 คุณวัชรี

หาก นิสิต/นักศึกษา ต้องการศึกษารอบการรับสมัครฝึกงาน กับ สทอภ. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ที่มา: GISTDA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ