มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลฯ 253 ทุน สำหรับบุคลลคนทั่วไประดับปริญญา สมัครได้ถึง 27 ธ.ค. นี้

ใครที่กำลังรอทุน ก.พ. สำหรับเรียนต่อนระดับปริญญาโท โทเอก หรือปริญญาเอก โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!! สำนักงานก.พ. ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) โดยในปีนี้มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561

 

 

ประเภททุนที่เปิดรับสมัคร:

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 66 หน่วยทุน รวม 66 ทุน

– ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 152 หน่วยทุน รวม 153 ทุน

– ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 6 หน่วยทุน รวม 6 ทุน

– ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

– ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 12 หน่วยทุน รวม 18 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

– ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หีอ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้ไว้ในแต่ละหน่วยทุน

– ผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เกรดเลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3.50

– อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สมัครทุนปริญญาโท

– อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 35 ปี)

 

ขั้นตอนการสมัคร:

สมัครสอบได้ที่นี่

ตรวจสอบขั้นตอนการสมัครสอบ (อย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

ตัวอย่างแบบทดสอบ

 

ที่มา: ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ