ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ มหาวิทยาลัย Hanshin ประเทศเกาหลีใต้ปี 2018

มหาวิทยาลัย Hanshin เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาน (Osan City) จังหวัดกิยองกี มอบทุนการศึกษาวัดจากระดับ GPA สำหรับนักเรียนต่างชาติ สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ตามผลการเรียนดังนี้

-GPA ของภาคการศึกษาสุดท้าย 4.5: ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

-GPA ของภาคการศึกษาสุดท้าย 4.0: การยกเว้นค่าเล่าเรียน 2.5 ล้านวอน (ประมาณ 73,300 บาท)

-GPA ของภาคการศึกษาสุดท้าย 3.5: การยกเว้นค่าเล่าเรียน 1.8 ล้านวอน (ประมาณ 52,700 บาท)

-GPA ของภาคการศึกษาสุดท้าย 3.0: การยกเว้นค่าเล่าเรียน 1 ล้านวอน   (ประมาณ 29,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป:

– คนที่เกิดนอกประเทศเกาหลีซึ่งพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเกาหลีหรือต่างประเทศ หรือเป็นผู้ถือสัญชาติต่างด้าวหรือผู้อพยพที่แต่งงานแล้วที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาทั้งหมดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเกาหลี

คุณสมบัติการศึกษา:

– คนที่จบการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 4 ปี

– ผู้ที่เรียนจบชั้นปีที่สองและตองการโอนหน่วยกิจมาเรียนปีที่สามที่มหาวิทยาลัย Hanshin

– ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตรและต้องการโอนหน่วยกิจเรียนปีที่สองที่เกาหลีใต้

– ผู้ที่จบการศึกษาหรือมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาสองปี

– ต้องมีวุฒิการศึกษารับรอง

– ผู้ที่ได้รับ TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่จบการศึกษาภาษาเกาหลีระดับ 3 ขึ้นไปแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

สำเนาบันทึกทางการศึกษาแต่ละฉบับ (เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องมี)

– เอกสารการศึกษาที่มีใบรับรอง Apostille จากสถานทูตประจำประเทศ

– สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยสถานทูตเกาหลีหรือสถานกงสุลในประเทศ

– ใบรับรองที่ออกโดยศูนย์การศึกษาและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจีน (สำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศจีนและต้องมีใบรับรองของจีน)

 

กำหนดการรับสมัคร:

กำหนดเวลายื่นใบสมัครคือเดือนธันวาคมของทุกปี

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ