ชวนประกวด GPSC Young Social Innovator 2020 ชิงทุนการศึกษา+ลุ้นไปแข่งนานาชาติ

เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GPSC Young Social Innovator 2020” ภายใต้แนวคิด “พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : Sustainable Energy, Natural resource and Environment” ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด:

– ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

– สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปีบริบูรณ์

– โดยกรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า

– กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน

– ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

– สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

 

โจทย์การประกวด:

“พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

– พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

 

กำหนดระยะเวลา:

– สมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคม 2563

– ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 1 กันยายน 2563

– GPSC Young Social Innovator Camp 2020 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

– Facebook : GPSC Young Social Innovator

– E-mail : gpscyoungsocialinnovator@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ