มูลนิธิกำลังใจมอบ 25 ทุน ให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับ “ม.ปลาย & ป.ตรี”

พลาดไม่ได้เลยค่ะ! กับทุนการศึกษาเรียนต่อในประเทศจากมูลนิธิกำลังใจ ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ก็มีทุนการศึกษาทั้งสิ้น 25 ทุน โดยแบ่งเป็น 4 โครงการทุนการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 5 ทุน

2. ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ จำนวน 10 ทุน (ทุนระดับปริญญาตรี)

3. ทุนคุณหมอของกำลังใจ จำนวน 2 ทุน (ทุนระดับปริญญาตรี)

4. ทุน Gumlungjai Scholars จำนวน 8 ทุน (ทุนระดับปริญญาตรี)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (กำลังจะขึ้น ม.4, กำลังจะขึ้น ม.5 และกำลังจะขึ้น ม.6 ในปี 2564 และ ปวช. สามารถสมัครได้)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

♦ ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษารัฐบาลเท่านั้น

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยร้ายแรง

– มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

– ผู้ที่กู้กยศ. สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

 

♦ ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

– สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นครูมืออาชีพ

– มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

– ผู้ที่กู้กยศ. สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

 

♦ ทุนคุณหมอของกำลังใจ

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

– สอบเข้าศึกษาต่อ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นแพทย์

– มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

– ผู้ที่กู้กยศ. สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

 

♦ ทุน Gumlungjai Scholars

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

– สอบเข้าศึกษาต่อในภาควิชามหาวิทยาลัยของรัฐ หรือกำลังศึกษาอยู่ในคณะ ภาควิชาต่างๆ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต)

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นแพทย์

– มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

– ผู้ที่กู้กยศ. สามารถขอทุนได้ แต่หากได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากมูลนิธิกำลังใจแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น (หากกู้กยศ. เฉพาะค่าครองชีพ สามารถกู้ต่อไปได้)

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

ทุนคุณหมอของกำลังใจ

ทุน Gumlungjai Scholars

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

มูลนิธิกำลังใจ 57/6 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

 

ปิดรับสมัคร:

– ทุนมัธยมปลาย: 30 เมษายน 2564

– ทุนระดับปริญญาตรี: 28 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: @GUMLUNGJAI9

โทร: 081-7366922

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ