100 ทุนการศึกษา Hans Böckler Foundation สำหรับนักเรียนต่างชาติ ในประเทศเยอรมนี

องค์กร Hans Böckler กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาในหลักสูตรนี้

Hans Böckler เป็นองค์กรที่สนับสนุนในด้านโครงการวิจัยและการศึกษาร่วมของ DGB เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมออกแบบสังคมประชาธิปไตย ด้วยการเสนอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผลการเรียนที่โดดเด่นในแง่ของความมุ่งมั่นต่อสหภาพแรงงานหรือประเด็นทางสังคมการเมือง

 

 

ทุนการศึกษา

-มีทุนการศึกษามอบให้ 100 ทุน ในทุกปี

-นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับเงินช่วยเหลือ 1,050 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 41,000 บาท) รวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าวิจัยจำนวน 100 ยูโร (ประมาณ 3,900 บาท) ซึ่งอาจรวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวในกรณีที่จำเป็น

-การเข้าย้ายถิ่นฐานในต่างประเทศอาจได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากต่างประเทศและเงินสมทบค่าเดินทางและค่าเล่าเรียน

-มีการสนับสนุนในรูปแบบของงานสัมมนา การจัดงานการประชุมเครือข่าย ฯลฯ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีความสามารถพิเศษในสาขาวิชาใดๆ ที่เลือกเข้าศึกษา และนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสหภาพแรงงานหรือประเด็นทางสังคมการเมือง

-สมัครเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในประเทศเยอรมนี

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษานี้

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครควรมีเอกสารต่อไปนี้แนบมาด้วย (สมาชิกสหภาพแรงงานโปรดแนบมาสามชุด)

-เรียงความแสดงแรงบันดาลใจและเหตุผลที่ต้องการสมัครเรียนระดับปริญญาเอกของ Hans Böckler Foundation

-แบบฟอร์มใบสมัคร (กรอกและพิมพ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีแบบกระดาษ)
-CV ที่แสดงเป็นแบบตารางและลงรายละเอียด

-ใบรับรองสิทธิที่จะได้รับปริญญาเอก (ใบรับรองตัวจริงและสำเนา)

-รายละเอียดของโครงการ (เค้าร่าง) พร้อมตารางเวลาทำงานกำหนดการและโครงร่าง (สูงสุด 10 หน้า)

-บรรณานุกรม

-ความเห็นของที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (ต้นฉบับที่มีลายเซ็นและสำเนา)

-ที่ปรึกษาจะถูกขอให้รวบรวมความคิดเห็นของคุณตามแบบสอบถามขององค์กร และเพื่อรับทราบ “ข้อตกลงในการส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาเอก”

-ใบรับรองการเข้าเรียนหากมี

-กรุณาส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลาการสมัครคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1 มิถุนายนและ 1 ตุลาคมของทุกปี

 

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ