ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ประจำปี 2563 (The Young Leader’s Program)

รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2562(2019) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาต่อไปนี้

1.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy

2.  สาขาวิชา Local Governance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุน คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครทุน YLP ประจำปี 2563 (2020)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3 หน่วบที่ 1 Public Administration หรือ Public Policy

เอกสารแนบ 4 หน่วยที่ 2 Local Governance

แบบฟอร์ม ก.พ. 5

แบบฟอร์มปะกอบการสมัคร

ฺBrochure YLP

 

วิธีการสมัคร:

โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครฉบับจริง ได้ที่สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กันยายน 2562 ผู้สมัครต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่ขอรับได้จากสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครเท่านั้น

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ