ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร “เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส”

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร “เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส” เพื่อปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร บริหารจัดการงานเอกสาร กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือข้อมูลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นัดหมายการประชุมและประสานงานติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:

– อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม

– เงื่อนไข : เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี และพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

5. มีบุคลิกภาพดี มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ รวมถึงมีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

6. มีทักษะในการสื่อสารสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์สูง มี EQ สูง และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

8. มีความสามารถในการประสานงาน และติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันตามเวลาที่กำหนด

9. มีความกระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ และสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี

10. มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัว รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ MS Outlook รวมทั้งบริหารการนัดหมายได้เป็นอย่างดี

12. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียด ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ