ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับ ปวช.-ปวส. & ป.ตรี จนจบหลักสูตรจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อขอรับทุนส่งน้องเรียนจบ (Help Students to Graduate Scholarship) ปีที่ 15 ประจำปี 2563 โดยเฉพาะคนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด

เป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ โดยเป็นทุนตั้งแต่ 15,000 บาท – 30,000 บาท/ปี รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– อาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) ทุนละ 15,000 บาท / ปี

– อุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท / ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

อาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้

– อุตสาหกรรม

– พาณิชยกรรม (บัญชีและการเงิน / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การตลาด)

– คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาวิชาดังนี้

– วิศวกรรมศาสตร์

– อุตสาหกรรมการเกษตร

– คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– เทคโนโลยีการเกษตร / ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม

– โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

– คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

– สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดล้อม

– จิตวิทยา (วทบ.)

– พาณิชยศาสตร์ / การบัญชี / การเงิน / การตลาด / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.)

– เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 หรือระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2563 ในคณะหรือสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี ระดับ ปวช. จะต้องมีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป และระดับ ปวส. จะต้องมีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360000 บาท ต่อปี

– ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น กยศ. หรือ กรอ. ประเภทยากจน

– อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน

 

ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

– เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่ทางทุนกำหนด

– มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360000 บาท ต่อปี

– อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

รายละเอียดการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

 

ปิดรับสมัคร:

– ระดับอาชีวศึกษา: 8 ธันวาคม 2563

– ระดับอุดมศึกษา: 11 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ