กรมชลประทานรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ขณะนี้กรมชลประทานกำลังเปิดรับสมัครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ

– วุฒิปริญญาตรี อายุราชการ 2 ปี หรือวุฒิปริญญาโท / ปริญญาเอก อายุราชการ 1 ปี ปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี

– ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมาอยู่เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 รอบ

– ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือสเปน หรือเยอรมัน หรือจีน หรือฝรั่งเศษ หรือญี่ปุ่น (ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี)

– หรือความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL หรือ IC3 หรือ TPQI (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/HIPPS หัวข้อ “รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ HiPPS” โดยต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเอง และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องและ ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

– พิมพ์ใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารทั้งหมดโดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และวงเล็บมุม ซองว่า “รับสมัคร HIPPS รุ่นที่ 16”

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

person.rid.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ