การปลูกพืชเบื้องต้น : คอร์สเรียนที่จะเสริมทักษะด้านการเกษตรให้กับคุณ

การเพาะปลูกเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเพาะปลูกพืชพันธุ์ในครัวเรือน ไปจนถึงการพัฒนาให้เป็นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน วันนี้เรามีคอร์สเรียนน่ารู้มาฝาก

 

 

การปลูกพืชเบื้องต้น ( Principle of Crop Production) :

วิชานี้จะเรียนกันตั้งแต่ระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้

– ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

– ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ

– ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

– ผู้เรียนสามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกพืชสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– เรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ผู้เรียนต้องเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

– หากต้องการผ่านการเรียนการสอน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

*หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การปลูกพืชเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ