ชี้วิธีเตรียมตัว! สำหรับน้องๆ ที่อยากสมัครฝึกงานกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การได้ฝึกงานในหน่วยงานใหญ่ๆ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและมีมุมมองที่น่าสนใจมากมายให้เก็บเกี่ยว

สำหรับใครที่อยากฝึกงานกับสถานกงสุล แต่ละปีจะมีการเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และนี่คือแนวทางการปฎิบัติที่น้องๆ ควรรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นสมัครในครั้งต่อไป

แนวทางการปฏิบัติการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

1. กําหนดการรับสมัครและช่วงเวลาฝึกงาน แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

 

2. การพิจารณาและเอกสารประกอบในการยื่นใบสมัคร

– สถาบันการศึกษามีหนังสือถึงเลขานุการกรม กรมการกงสุล แจ้ง “ขอความอนุเคราะห์รับนิสิต/
นักศึกษาเข้าฝึกงาน” ในกรมการกงสุล โดยจะพิจารณารับเฉพาะสําหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีหนังสือแจ้ง ขอเข้าฝึกงานจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น

– รับเฉพาะนิสิต/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ/หรือชั้นปีที่ 4 และมีเกรดเฉลี่ย
2.80 ขึ้นไป

– ใบสมัครการฝึกงานในกรมการกงสุล (สามารถ Download จาก www.consular.go.th และสําเนา
Transcript ฉบับปัจจุบันที่รับรองสําเนาถูกต้อง จากสถาบันการศึกษา

– การยื่นใบสมัครสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
(ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)

 

 

3. กรมการกงสุลจะพิจารณารับนิสิตนักศึกษาในแต่ละช่วงไม่เกิน 20 คน โดยพิจารณานิสิต/นักศึกษาที่ขอ
ฝึกงานเป็นเวลาอย่างต่ำ 1 เดือน เนื่องจากช่วงระยะเวลาการฝึกงานสั้นเกินไป นิสิต/นักศึกษาจะไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการฝึกงานตามวัตถุประสงค์

4. กรมการกงสุล ไม่มีนโยบายรับนิสิต/นักศึกษาไปฝึกงานที่ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ รวมถึงสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค

5. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน กนมการกุงสุลจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ตามที่สถาบันการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานขอมา

 

ใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของ กรมการกงสุล

 

ที่มา: กรมการกงสุล

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ