เก่งอังกฤษกว่าเดิม!! วิธีการใช้ EITHER & NEITHER อย่างไรให้ถูกต้อง จะได้ไม่สับสน…

คำว่า Eithe และ Neither ในภาษาอังกฤษ อาจจะทำให้ใครหลายคนสับสนได้

Either กับ Neither นั้นจะใช้แสดงถึงสิ่งสองสิ่งหรือคนสองคน และใช้บ่งบอกถึงการเห็นด้วยกับอะไรบางอย่าง  โดยส่วนใหญ่แล้ว Either กับ Neither จะใช้สำหรับแสดงการเห็นด้วยกับประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธ

 

วิธีการใช้ EITHER

1. Either อย่างใดอย่างหนึ่ง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง)

ตัวอย่าง:

– Either of us could do it.

– Either one of us could do it.

– Either of you should know.

– Either one of you should know.

 

2. Either… or ถูกใช้เพื่อเสนอทางเลือกระหว่างสองความเป็นไปได้

ตัวอย่าง:

– Either John or Sophia will be there.

– We should bring either tea or coffee.

 

3. Not… either… or ใช้เพื่อปฏิเสธความเป็นไปได้ทั้งสอง

ตัวอย่าง:

I don’t think either John or Sophia will be there.

 

4. Not… either จะใช้หลังจากข้อความเชิงลบ

ตัวอย่าง:

I don’t speak English. You don’t either.

 

 

วิธีการใช้ NEITHER

1. Neither แปลว่าไม่ทั้งสองอย่าง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง)

ตัวอย่าง:

– Neither of them is ready.

– Neither one of them is ready.

– Neither of us has any money.

– Neither one of us has any money.

 

2. Neither…nor

Neither…nor เทียบเท่ากับ  not… either… or.

ตัวอย่าง:

– Neither John nor Sophia will be there.

– We brought neither tea nor coffee.

 

3. Neither จะใช้เหมือนกับ not… either.

I don’t speak English. Neither do I – (ไม่เป็นทางการ): Me neither.

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ