HSEP โครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนใน 21 ประเทศทั่วโลก

โครงการ High School Exchange Program สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ซึ่งศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 21 ประเทศทั่วโลก

นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศนั้นๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

 

 

ประเทศที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ:

(1) สหรัฐอเมริกา (2) นิวซีแลนด์ (3) แอฟริกาใต้ (4) เยอรมัน (5) ฝรั่งเศส (6) จีน (7) ญี่ปุ่น (8) เดนมาร์ก (9) อิตาลี (10) ฟินแลนด์ (11) นอร์เวย์ (12) สวีเดน (13) เชค (14) เอสโตเนีย (15) เม็กซิโก (16) โปรตุเกส (17) บราซิล (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ออสเตรีย (20) สเปน (21) ไอร์แลนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า

-มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ

-มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)

-มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

-มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

-สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้น

-กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะนิวซีแลนด์ เท่านั้น

หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
**กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข**

 

ระยะเวลาโครงการ:

สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ทั้งแบบ 1 ภาคเรียน ประมาณ 5 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8 – 10 เดือน

 

กำหนดการเดินทาง:

ประมาณเดือนเมษายน, สิงหาคม – ตุลาคม (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

www.yesthailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ