เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการฝึกงานระดับนานาชาติจาก Humanitarian Affairs Asia

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาจากคณะต่างๆ อาทิเช่น ศิลปศาสตร์ บริหาร สังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนนานาชาติ ที่สามารถสื่อสารและต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ กับทีมงานและผู้นำนานาชาติในการจัดงานประชุมระดับโลกในปี 2563 เข้าร่วมโครงการฝึกงานระดับนานาชาติจาก Humanitarian Affairs Asia

ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม (ซึ่งนักศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนสามารถเข้าร่วมฝึกงานได้) โดยเลือกช่วงเวลาที่สะดวกอย่างน้อย 1 เดือน หรือหากสามารถครบ 3 เดือนจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

นักศึกษาฝึกงาน (Global Partnership Associate)

 

ระยะเวลา:

1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 (สามารถฝึกงานได้อย่างน้อย 1 เดือน)

 

สถานที่ฝึกงาน:

กรุงเทพมหานครฯ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทุกสัปดาห์

2. เบี้ยเลี้ยงประจำเดือน (ผู้ที่ฝึกงานครบ 3 เดือน)

3.ใบประกาศนียบัตร (รับรองการผ่านการฝึกงาน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสถานะเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

2. อายไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์

3. มีความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ

4. มีไหวพริบและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และพื้นฐานคอมพิวเตอร์

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายประหน้า (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ไปยังอีเมล benjawan.taokuen@humanitarianaffairs.org

 

ปิดรับสมัคร:

11 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Humanitarian Affairs Asia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ