มาแล้ว!! ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา จาก IAESTE Thailand

IAESTE Thailand เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เลขาธิการ IAESTE Thailand (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ ) จะดําเนินการแลกเปลี่ยนทุน ฝึกงานกับประเทศสมาชิกในการประชุมสามัญประจําปี IAESTE ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2563 ณ ประเทศ Slovakia จึงยังไม่สามารถแจ้งจํานวนทุนฝึกงาน สาขา และประเทศในขณะนี้ได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกงานต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ

2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

3. กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00

4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

5. อายุระหว่าง 18-30 ปี

6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ สํานักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

18 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iaeste.kmutnb.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ