ทุนเต็มจำนวนสำหรับฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th ณ ประเทศญี่ปุ่น เวลา 44 วัน

IATSS Forum (อ่านว่า อีเอส ฟอรั่ม) คือ ทุนฝึกอบรมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของอนาคตผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ก่อนจะเริ่มขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมไปยังประเทศอินเดีย ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการขยายเป็นจาก 10 ประเทศ จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย

 

 

โดยทุนฝึกอบรมนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแบ่งปันเรื่องราวจากเพื่อนๆ สมาชิกจากทุกประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ในภาคสนาม การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย
องค์กรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักต่อปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและประเทศญี่ปุ่น และพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Thinking and Learning Together”

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

– ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

– มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว)

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) เป็นงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ

– มีทักษะภาษาอังกฤษดี

– สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

– ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)

 

 

ลักษณะของ Class ที่เปิดสอนในโครงการนี้:

โปรแกรมการอบรมของ IATSS Forum จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ตามรูปภาพที่แสดงข้างต้น ได้แก่

– General Seminars

จะเป็นการสัมมนา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการสอน

และในคลาสจะจัดให้มีการนำเสนอสถานการณ์และข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละหัวข้อแตกต่างกันไป หัวข้อละ 2 ประเทศ จากนั้นจะเป็นการอภิปรายแบบกลุ่มตามหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด

 

– General Field Study

เป็นการเรียนรู้ในภาคสนาม โดยโปรแกรมจะนำผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้ในสถานที่จริง จากบุคคลที่ทำงานในด้านนั้นจริงๆ รวมไปถึงการศึกษา case study อีกด้วย

 

– Cultural Exchange

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และประเทศที่เข้าร่วมการอบรม

 

– Other study

กิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้ตนเองและผู้อื่น

 

** หมายเหตุ **

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สำหรับโปรแกรมตามรูปที่แสดงข้างต้นเป็นตัวอย่างของการอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59th ภายใต้ความคิด “Sustainable Community Design”

 

 

รายละเอียดการสมัคร:

https://tinyurl.com/IATSSTHAILAND2020

** ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด+ใบสมัคร ตามไฟล์แนบ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

– โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 (02) 298-5646**

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ