IEE Thailand แจกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ สำหรับนักเรียนมัธยมฯ สมัครได้แล้ววันนี้!!

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ International Education Exchange Thailand (IEE, Thailand) จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทย

เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิด และทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน

 

 

ประเภททุนที่เปิดรับสมัคร:

1. ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคม หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2562 และสิ้นสุดโครงการ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2563

2. ระยะเวลา 1 ภาคเรียน  (ประมาณ 5 เดือน) ***เฉพาะทุนรัฐบาล J-1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (2)  โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนมกราคม 2562 และสิ้นสุดโครงการ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2563

ทั้งนี้การเปิดภาคเรียนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) และทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ประมาณ 5 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2560 (6 ภาคเรียน)

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ieethailand.com/high-school-exchange

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ