สมัครเลย!! โครงการฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 3 (เพศชาย)

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศชายอายุ 20 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4. พ้นพันธะการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

5. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

6. ไม่มีความประพฤติเสียหาย

7. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Tecnical Intern” หรือเคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

8. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทํางานหรือเข้าเมืองหรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศอื่นๆ

9. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไป ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

10. ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

11. ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น

12. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

13. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครสอบคัดเลือก

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

– ใบรับรองแพทย์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ที่

1. ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.doe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ