โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2563

มูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง

 

 

รายละเอียดกรอบแนวทางความต้องการวิจัย:

1. การตลาดและโลจิสติกส์ยุค 5.0 เน้นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่ต้องผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเจริญเติบโตของพืช ปศุสัตว์ และคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูง

3. ความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นที่สูง

4. ความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. กฎระเบียบและข้อกีดกันการค้าระหว่างประเทศ

6. การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย

8. ปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพย์ติดยังคงมีอยู่

9. ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการกระจายการพัฒนา (Bottom 40%)

10. ความสำเร็จ (คุณูปการ) จากการดำเนินงานบนพื้นที่สูง

11. กรอบการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับสังคมโลก แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ

12. การวิจัยในระบบการจัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SGDs)

 

มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้งบประมาณมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งการวิจัยที่ตรงความต้องการจากสภาพปัญหา ความจำเป็น และประหยัด โดยเน้นผลการศึกษาวิจัยต้องสามารถนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของมูลนิธิฯ และพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัย ตลอดจนประเด็นท้าทายต่องานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงในอนาคตที่มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการงานวิจัยข้ามสาขา หรือเป็นชุดโครงการวิจัย ตลอดทั้งวงจรเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบที่มูลนิธิฯ กำหนด มายังแผนกโครงการวิจัย ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
โทร: 053-8107658 ต่อ 184, 135
Fax: 053-324000
E-mail: [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ