ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan 2019

รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ประเภทสาขา ในปี ค.ศ. 2019 – 2020 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

โดยผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ครั้งละ 1 หลักสูตร และต้นสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้กว่า 1 หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 2 คน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

แหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่ออินเดียสำหรับเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 38 สาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี

2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด พร้อมนำส่งใบสมัครออนไลน์แบบพิมพ์ทุน 1 และใบตรวจโรค (Medical Report) ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหนด รวมทั้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด ส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเริ่มหลักสูตร 3 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อทุนรัฐบาลอินเดีย

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ