ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ศูนย์การทหารราบ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)  ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวนกว่า 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

จำนวนที่รับ:

300 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 63 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปี พ.ศ. เป็นหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย. 63)

– ความรู้ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่รับผู้ที่รอผลการศึกษา)

 

หลักฐานการรับสมัคร (สำเนาพร้อมตัวจริง):

– หนังสือสําคัญ สด.8 หรือ สด.3

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, วุฒิการศึกษา

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 6 รูป

– สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร/บิดา/มารดา

– หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (นับตั้งแต่วันที่ออกไม่เกิน 6 เดือน)

– ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.ทหารบก เท่านั้น (ทบ. 466-620)

 

กำหนดการ:

– 13 – 27 มกราคม 2563 รับสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ (เว้นวันหยุดราชการ)

– 8 กุมภาพันธ์ 2563 สอบภาควิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล (รอบแรก)

– วิชาที่สอบ (วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย, วิชาความรู้ทั่วไป, ประวัติศาสตร์ชาติไทย และวิชาทหารราบเบื้องต้น)

– 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบรอบแรก

– 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบสอง)

– 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบสัมภาษณ์, ตรวจร่างกาย และตรวจโรค

– 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

– 2- 6 มีนาคม 2563 รายงานตัวและทําสัญญา

– 1 พฤษภาคม 2563 บรรจุเข้ารับราชการ และ รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 20 สัปดาห์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดไฟประกาศอย่างเป็นทางการได้ ที่นี่

infantry-center.rta.mi.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ