International Climate Protection Fellowship ทุนสนับสนุนวิจัย 1 ปี ที่ประเทศเยอรมนี

International Climate Protection Fellowship เป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการไปทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 ปี

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ Alexander von Humboldt

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนสนับสนุนรายเดือนมูลค่าตั้งแต่ €2,150 (ประมาณ 81,000 บาท) ถึง €2,650 (ประมาณ 100,000 บาท) ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้วิจัย

-ผู้วิจัยจะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่องค์กรต้นสังกัดจัดหาให้ ตลอดระยะเวลาที่ทำวิจัยในประเทศเยอรมนี

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกับผู้วิจัย ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายในการเรียนคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้น

-ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนที่จะได้รับทั้งหมดได้ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิจัย หรือนักวิชาการจากประเทศกำลังพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อประเทศผู้มีสิทธิ์สมัครได้ที่นี่

-นักวิจัย หรือนักวิชาการที่ต้องการไปทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลา 1 ปี

-ผู้สมัครสามารถเรียนจบปริญญาตรีมาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

-ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี (ต้องเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 12 ปี) หรือเรียนจบปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ทุน www.humboldt-foundation.de

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.humboldt-foundation.de/web/icf.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ