แนะนำข้อมูลฝึกงานที่ “สถานเอกอัครราชทูต กรุงกัวลาลัมเปอร์” สำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจ

ในหลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัยมักประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปีท้ายๆ ของการศึกษา ฉะนั้นวันนี้เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกัน สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่วางแผนเตรียมตัวสำหรับการฝึกงาน

โดยข้อมูลที่นำมาแนะแนววันนี้คือการเตรียมตัวฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

ขอบข่ายของการฝึกงาน:

นักศึกษาที่เข้าฝึกงานจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของสถานทูตในรูปแบบของการหมุนเวียนงาน แต่ละช่วงเวลาก็ประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยขอบเขตของการฝึกงานจะรวมในส่วนของหน้าที่ ดังนี้

-แผนกกงสุล

-ส่วนการบริหาร

-ส่วนทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม

-สำนักงานแรงงาน

-สำนักงานพาณิชย์

 

แนวทางการยื่นเรื่องเข้าขอฝึกงาน:

– หากสถาบันมีความประสงค์จะส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน จะต้องมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยระบุชื่อนักศึกษา ภาควิชา และช่วงเวลาการฝึกานที่ชัดเจน หากเป็นในช่วงที่มีผู้ประสงค์เข้าฝึกงานจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนนิสิต/นักศึกษาไม่เกินสถาบันละ 2 หรือ 3 คน แล้วแต่กรณี

-เอกสารที่ต้องส่งร่วมด้วย ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาระเบียน/ใบแสดงผลการเรียน ประวัติภาษาไทย (ตามแบบฟอร์ม) และประวัติย่อภาษาอังกฤษ (CV) จัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการฝึกงาน

-นักศึกษาจะต้องเคารพกฎระเบียบของราชการไทยและประพฤติตนให้เหมาะสมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมของมาเลเซีย

-นักศึกษาฝึกงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าตรวจลงตรา (วีซ่า) ค่าที่พัก ค่าอาหาร และการจัดหาที่พักด้วยตนเอง

-มีสัญชาติไทยหรือมาเลเซีย กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปของสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือมาเลเซีย ในภาควิชาการระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษร/ภาษาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

-ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

-ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ได้

-นักศึกษาฝึกงานควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารควรส่งภายใน 60 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

-สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript) ภาษาอังกฤษ

-สําเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า)

– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ปะลงบนแบบฟอร์ม 4 รูป แยกต่างหาก 1 รูป)

-แบบฟอร์ม Im. 12 (2 ฉบับ)

-แบบฟอร์ม Im. 38 (1 ฉบับ)

-แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา

-แบบฟอร์มค่าประกันบุคคล (personal bond

-CV / résumé ภาษาอังกฤษ

-คําแปลภาษาอังกฤษ (unofficial translation) ของจดหมายขอเข้ารับการฝึกงาน จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ในกรณีที่จดหมายเป็นภาษาไทย

ทั้งนี้ มีค่าตรวจลงตรา 193 ริงกิต (ประมาณ 1,500 บาท) (หรือ 103 ริงกิต กรณีที่ฝึกงานไม่เกิน 3 เดือน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มการสมัคร

แบบฟอร์ม Im. 12

แบบฟอร์ม Im. 38

Personal Bond Form

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

Royal Thai Embassy
206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia

หรือแสกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF สีและรูปถ่าย 1 รูป เป็น JPG แยกต่างหาก
ส่งมาที่ [email protected]

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaiembassy.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ