ม.มหิดลเปิดคอร์สออนไลน์ “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” ให้ผู้สนใจได้เรียนฟรี!

Data Analytics คือศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analytics จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Introduction to Data Analytics

คณะผู้พัฒนารายวิชา: ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15 ชม.

จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์: 1 ชม.

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีและวิศวกรรม

ระดับของเนื้อหารายวิชา: ระดับพื้นฐาน (Beginners)

รูปแบบการเรียนในรายวิชา: การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนแบบสาธิต, และลงมือปฏิบัติ

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย

คำบรรยาย: ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ประชาชน/บุคคลทั่วไป (MOOC)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning

– ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้

– ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้

– ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

 

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร:

– ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 50%

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ mooc.mahidol.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

1 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ