ภาษาศาสตร์เบื้องต้น : คอร์สเรียนฟรี บน Thai MOOC เพื่อศึกษาแนวคิดของภาษา

เพื่อต่อยอดแนวคิดด้านภาษาและให้คุณเรียนรู้ภาษาได้ลึกและกว้างมากขึ้น นี่จึงเป็นหนึ่งในคอร์สเรียนสุดเจ๋ง ที่สายภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษไม่ควรพลาด!!

 

 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics):

วิชานี้จะศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์รถศาสตร์

– ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่มาของเสียง ศัพท์ ประโยค และความหมาย

– ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ หน่วยเสียง หน่วยคำ ประโยค และความหมายได้

– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการออกเสียง การสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

 

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน:

ความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ