ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 62 ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

มีการประกวดดีๆ มาแนะนำให้อีกแล้วจ้า! ในครั้งนี้ เป็นเวทีการประกวดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีไอเดียด้านการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้!!

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

กลุ่มงานและประเภทของการส่งงานเข้าประกวด:

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดที่ผ่านการปฏิบัติจริงด้านวิทยาศาสตร์อาหาร การเกษตรทุกสาขา และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดแล้วมีผลให้เพิ่มความสามารถในการผลิต คุณภาพการผลิต เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

– มัธยมศึกษา

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

– บุคคลทั่วไป

 

กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ โดยส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค บำบัดโรค และดูแลรักษา การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) สมุนไพร เวชสำอางค์ เทคโนโลยีสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

– มัธยมศึกษา

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

– บุคคลทั่วไป

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ครอบคลุมงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลมาประยุกต์ใช้งาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

– มัธยมศึกษา

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

– บุคคลทั่วไป

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ สื่อการเรียนการสอน สื่อทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

– มัธยมศึกษา

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

– บุคคลทั่วไป

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บำบัดมลพิษทางอากาศ บำบัดน้ำ ขยะ กากของเสีย ลดมลพิษทางเสียง วัสดุรีไซเคิล พลาสติกย่อยสลายได้ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล การลดใช้พลังงานที่สร้างมลพิษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

– มัธยมศึกษา

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

– บุคคลทั่วไป

 

การสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด:

– ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท

– Download ใบสมัครและลงทะเบียนได้ ที่นี่

– ลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งชื่อผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562

– ตรวจสอบรายชื่อผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดได้ ที่นี่

 

รางวัลแต่ละระดับการประกวด:

– รางวัลที่ 1 เงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 เงิน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

– รางวัลที่ 3 เงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

– ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

 

ติดต่อสอบถาม:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– โทรศัพท์ : 0 2310 8694

– E-mail : runirc2019@gmail.com

– Line ID : runirc2019

 

– คุณจิตรภานุ อินทวงศ์ (เคน)

โทรศัพท์ : 09 5929 6447

E-mail : kenza2515@hotmail.com

 

– คุณจิรัฐิติกาล งามขำ (เฟิร์น)

โทรศัพท์ : 08 9804 6871

 

– คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี)

โทรศัพท์ : 08 7000 6759

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ